Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Pražírna kávy KIKAFE s.r.o., se sídlem Sokolská 548/44, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 05689554, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 68890 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese shop.kikafe.cz nebo kikafe.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Je-li kupujícím podnikatel, uplatní se ustanovení těchto obchodních podmínek obdobně (s přihlédnutím k odlišné povaze kupujícího, např. v rozsahu osobních údajů), a to s výjimkou ujednání, která svou povahou odpovídají ochraně přiznané spotřebitelům na základě obecně závazných právních předpisů.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvanáct (12) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží kupující označí a „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před zasláním objednávky se kupujícímu zobrazí tyto Obchodní podmínky, po jejich přečtení může kupující potvrdit souhlas s jejich zněním, nebo opustit objednávku. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro kupujícího závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Potvrzení objednávky k tomuto dotazu prodávajícího není přijetím návrhu kupní smlouvy prodávajícím.

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a budou k němu přiloženy tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky ve znění účinném ke dni objednávky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. Kupní smlouva se v takovém případě řídí zněním Obchodních podmínek, za kterých byla původní Objednávka podána kupujícím. Nezašle-li kupující akceptaci nového návrhu kupní smlouvy ani do 7 dnů ode dne jeho obdržení, považuje se nový návrh kupní smlouvy za odmítnutý.

3.13. V případě, že v rámci webového rozhraní obchodu bude uvedena zjevně chybná cena, není prodávající povinen zboží kupujícímu dodat za tuto cenu, a to ani v takovém případě, kdy došlo k potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření kupní smlouvy. V takové situaci zašle prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu nový návrh kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová kupní smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující nový návrh kupní smlouvy potvrdí. Nezašle-li kupující akceptaci nového návrhu kupní smlouvy ani do 7 dnů ode dne jeho obdržení, považuje se nový návrh kupní smlouvy za odmítnutý a prodávající může od původní kupní smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, že prodávající využívá prostředky komunikace na dálku.

3.15. V některých případech umožňuje prodávající na nákup zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba v rámci objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká kupujícímu závazek k zaplacení ceny zboží. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, popř. náklady spojené s úhradou v hotovosti na dobírku, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby, vždy dle nabídky uvedené pro zvolený způsob dopravy na webovém rozhraní obchodu, a to i před uzavřením kupní smlouvy nejdříve však po odeslání Objednávky:

4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Sokolská 548/44, 779 00 Olomouc;

4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2501306859/2010, vedený u společnosti Fio banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“), není-li v potvrzení objednávky uveden účet odlišný;

4.1.4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

4.1.5. bezhotovostně platební kartou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy a dokud nedojde k uhrazení celé kupní ceny, není prodávající povinen zboží odeslat.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dokud nedojde k uhrazení celé kupní ceny, není prodávající povinen zboží odeslat.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

5.1.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

5.1.6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

5.1.7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

5.1.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit (např. pro porušení původního obalu balené kávy či jiných potravin, pro porušení podmínek skladování apod.), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující v souladu s § 1832 odst. 3 náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvPro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 12 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od yklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, nejdříve však po obdržení vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, kdy kupující poruší svoji povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 obchodních podmínek, nemá takovéto porušení za následek porušení povinnosti prodávajícího zboží kupujícímu doručit. Zároveň to, že zboží kupující nepřevezme, není odstoupením od kupní smlouvy. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5 Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží bude kupujícímu sdělena v potvrzení objednávky. Doba uvedená na webové stránce je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně bude kupující o možnosti vyzvednutí zboží předem informován prostřednictvím e-mailu.

6.6 Nebezpeční škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy zboží převezme. V případě, kdy zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. 6.4 obchodních podmínek, na kupujícího nebezpečí škody na zboží přechází v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na straně kupujícího k převzetí nedošlo.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Shora uvedené se neuplatní v případě kávy a jiných potravin, které podléhají povinnosti správného uložení a omezené době spotřeby.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě: a) zboží, které je prodávané za nižší cenu, na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; b) opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním; c) použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení; d) kdy to vyplývá z povahy zboží.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6. Kupující prohlašuje, že veškerá sdělení prodávajícího byla učiněna jasně a srozumitelně, a to v jazyce, ve kterém je uzavřena kupní smlouva.

8.7. Je-li zbožím poukaz na kurz pořádaný prodávajícím, je kupující povinen jej u prodávajícího uplatnit do jednoho (1) roku od jeho vystavení, není-li na poukazu uvedena jiná doba. Termín je kupující povinen rezervovat sám, a to po koupi poukazu na obchod@kikafe.cz nebo (+420) 777 039 228.

9. KÁVOVÝ CATERING

9.1. Kupující je rovněž oprávněn objednat si u prodávajícího tzv. kávový catering (dále jen „catering“), spočívající v povinnosti prodávajícího se dostavit na předem sjednané místo a po sjednanou dobu připravovat hostům kupujícího předem sjednané druhy a množství kávových nápojů.

9.2. Poskytování cateringu ze strany prodávajícího se řídí zejména webovým rozhraním obchodu, ve kterém je uvedena vzorová nabídka cateringu vč. ceny („Typ Cateringu“). Nad rámec nabídky uvedené na webovém rozhraní obchodu je možné domluvit rozsah cateringu individuálně, vč. možnosti poskytnutí cateringu mimo území Olomouce.

9.3. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí Typu Cateringu činí kupující objednávkou za stejných podmínek jako při kupní smlouvě dle těchto obchodních podmínek.

9.4. Návrh na uzavření smlouvy o individuálním cateringu činí kupující prostřednictvím e-mailu na adresu prodávajícího obchod@kikafe.cz. V návrhu na uzavření smlouvy o cateringu uvede kupující zejména o jaký druh nabízeného cateringu má zájem, počet osob, místo konání akce, jakož i požadovaný termín cateringu. Na základě návrhu na uzavření smlouvy vytvoří prodávající individuální nabídku, vč. uvedení konečné ceny včetně všech poplatků. V případě, že nebude možné catering v daném termínu poskytnout (s ohledem na dostupnost a kapacitu), není prodávající povinen nabídku učinit. K uzavření smlouvy o cateringu dochází potvrzení nabídky prodávajícího kupujícím, a to prostřednictvím e-mailové adresy, ze které nabídku obdržel. Na smlouvou o cateringu se uplatní tyto obchodní podmínky, vztahující se ke zboží, je-li to s ohledem na jejich obsah přiměřené a předvídatelné.

9.5. Prodávající je oprávněn od kupující požadovat předplatbu až do výše celkové ceny za catering. Neuhrazením zálohy v termínu stanoveném v příslušné faktuře smlouva o cateringu zaniká.

9.6. Kupující tímto výslovně souhlasí s tím, že catering může být poskytnut před uplynutím čtrnácti (14) denní lhůty pro odstoupení od smlouvy o cateringu. V takovém případě není kupující od smlouvy o cateringu oprávněn odstoupit.

9.7. Kupující je oprávněn od smlouvy o cateringu odstoupit nejpozději patnáctý (15) den před poskytnutím cateringu. V takovém případě je odstoupení od smlouvy bezplatné. V případě odstoupení od smlouvy v době kratší, než čtrnáct (14) dnů přede dnem konání cateringu (včetně) je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat úhradu storno poplatků ve výši 50 % celkové ceny cateringu. Kupující tímto výslovně souhlasí s možností započtení nároků dle tohoto článku obchodních podmínek oproti již uhrazené záloze.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

10.2. Osobní údaje Kupujícího, tj. jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) budou prodávajícím zpracovávány jako nezbytné osobní údaje pro splnění kupní smlouvy.

10.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění účelu, pro který jsou ze strany prodávajícího zpracovány, popř. po dobu nezbytnou k ochraně práv prodávajícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.4.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající je v souladu se zákonem 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, oprávněn využít elektronický kontakt na kupujícího pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb. Kupujícímu bude v rámci každého obchodního sdělení umožněno odhlásit odběr obchodních sdělení.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

12.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Pražírna kávy KIKAFE s.r.o., Sokolská 548/44, 779 00 Olomouc, adresa elektronické pošty: obchod@kikafe.cz, telefon: (+420) 777 039 228.

Obchodní podmínky jsou platné od 24.11.2022